Alkoholmisbrug – Overforbrug af alkohol – Alkoholisme.

Alkoholmisbrug i Danmark

Sundhedsstyrelsen anslår at:

 • 860.000 danskere har et overforbrug af alkohol
 • 585.000 danskere er alkoholmisbrugere
 • 140.000 er alkoholafhængige (alkoholikere)

Overforbrug af alkohol
Sundhedsstyrelsen anslår at der er ca. 860.000 danskere der drikker mere alkohol end den anbefalede genstandsgrænse på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

Disse genstandsgrænser er fastsat fordi man har påvist, at overskrider man disse har man en forhøjet risiko for at udvikle en lang række alkoholrelaterede sygdomme, som f. eks. leverskader, kræft, knogleskørhed, åreforkalkning, depression m.m.

Genstandsgrænserne er ikke et mål for hvorvidt man har udviklet afhængighed eller ej, alkoholikere drikker typisk en større mængde alkohol end de 14/21 – overforbrug af alkohol er udelukkende et mål for, hvornår man kan påvise forhøjet sygdomsrisiko på grund af alkoholindtag.

Sundhedsstyrelsen har for kort tid siden endda nedsat disse grænseværdier til 7 genstande for kvinder og 14 for mænd, idet man allerede ved et sådant alkoholforbrug kan konstatere alkoholskader – men har endnu ikke lavet beregninger over hvor mange der drikker mere alkohol end dette.

Alkoholmisbrug – eller et skadeligt alkoholforbrug
Alle ved, hvad der menes, når man taler om alkoholmisbrug, men faktisk er alkoholmisbrug er en lidt uklar diagnose. Alkoholmisbrug er defineret ved, at man kan påvise fysisk eller psykisk skade på grund af for meget alkohol, men uden at personen har udviklet alkoholafhængighed (alkoholisme).

Det kan være når en person er kommet til skade på grund af beruselse, eller familien der lider på grund af et for stort alkoholforbrug.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der er ca. 585.000 alkoholmisbrugere i Danmark.

Alkoholisme – alkoholafhængighed
Ca. 140.000 danskere er deciderede afhængige af alkohol. Det vil sige de opfylder WHO’s diagnosekriterier for alkoholafhængighed.

WHO’s symptomer 6 symptomer for alkoholisme er:

 1. Kontroltab – det vil sige svækket kontrol med fortsat alkoholindtag, efter de første drinks
 2. En stærk trang til alkohol (craving)
 3. Abstinenser – efter ophør af alkoholindtag
 4. Toleranceøgning – dvs. at der skal en større og større mængde alkohol til at give den samme virkning
 5. Manglende evne til at begrænse alkoholforbruget, trods erkendt skadesvirkning
 6. Social tilbagetrækning – dvs. at personen i stigende grad prioriterer aktiviteter, der indebærer alkoholindtag på bekostning af familiemæssige, sociale og arbejdsmæssige aktiviteter

Har man 3 af ovenstående symptomer i mindst én måned har man diagnosen alkoholafhængighed (alkoholisme)

Mænd har flere alkoholproblemer end kvinder
Både når det gælder storforbrugere af alkohol, skadeligt overforbrug af alkohol og decideret alkoholafhængighed, udgør mænd en større andel end kvinde. Næsten hver 5. mand (18 %) over 16 år drikker mere end sundhedsstyrelsens genstandsgrænser på 21 genstande om ugen, hvor tallet er ca. 1. ud af 10 (11 %) blandt kvinder.

Hvornår har man et alkoholproblem?
Ovenstående beskrivelser af overforbrug af alkohol, alkoholmisbrug og alkoholisme benyttes af professionelle alkoholbehandlere til at kategorisere graden af et alkoholmisbrug, men er ikke så brugbart, når man selv skal afgøre om man har et alkoholproblem.

Et gammelt mundheld lyder: At hvis alkohol skaber problemer, så har man et alkoholproblem. Og det giver jo god mening, men problemet er, at man får forskelligt svar alt efter om man spørger alkoholmisbrugeren selv eller dennes pårørende.

Oftest er det sådan, at familien oplever alkoholproblemet langt mere alvorligt end alkoholmisbrugeren selv. Alle alkoholbehandlere vil nok mene, at hvis familien oplever drikkeriet som et problem, så har man et alkoholproblem – men ofte ønsker den drikkende desværre ikke at lytte og acceptere familiens oplevelse af drikkeriet, men oplever familiens indvendinger som overdrevne.

Symptomer på alkoholmisbrug og alkoholisme

Her er en liste over typiske symptomer på alkoholisme og misbrug:

 1. Drikker mere alkohol end planlagt, hvor en øl bliver til mange eller ét glas vin til hele flasken
 2. Bliver meget beruset til fester eller sammenkomster
 3. Gemmer alkohol eller skjuler drikkeriet
 4. Blackouts – dvs. at der er huller i hukommelsen efter en aften med for meget alkohol
 5. Bondeanger morgenen efter mand har været beruset
 6. Familien påtaler drikkeriet, og oplever at alkoholforbruget medfører følelser af svigt og frustration
 7. Beslutter sig for at nedsætte sit alkoholforbrug – men efter nogen tid drikker man lige så meget alkohol som tidligere
 8. Drikker alkohol alene
 9. Skifter personlighed når beruset – bliver diskussionslysten, påståelig, starter skænderier og får en aggressiv attitude når man er påvirket af alkohol
 10. Kører spirituskørsel
 11. Lover familien at nedsætte sit forbrug af alkohol – men kan ikke overholde sine løfter

Man behøver ikke at opleve alle ovenstående symptomer for at have udviklet alkoholisme eller alkoholmisbrug – men kan man svare ja til bare 3 -4 af ovenstående, er det sandsynligvis en god ide at få afdækket graden af sit misbrug sammen med en professionel alkoholrådgiver.

Fakta om alkoholmisbrug i Danmark

 • Man anslår at alkoholproblemer koster samfundet ca. 10 Mia. kr. årligt
 • 5 – 7 % af sygefraværet i Danmark skyldes problemer med alkohol
 • 106 personer blev dræbt i trafikken som følge af spiritus kørsel
 • 1392 kom til skade ved sprit ulykker
 • Mellem 15 – 16.000 danskere bliver hvert år dømt for promille- eller spirituskørsel

Alkoholbehandling – muligheder for alkoholafvænning

I Danmark findes der en række muligheder for alkoholbehandling.

 • Den offentlige alkoholbehandling
 • Alkoholambulatorierne
 • Den private alkoholbehandling
 • Anonyme alkoholikere
 • Andre

Samtidig er der både ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling.

Den offentlige alkoholbehandling
Der findes ca. 50 offentlige alkoholenheder i Danmark, som tilbyder gratis alkoholbehandling. Alkoholafvænningen er baseret på kognitiv terapi, og antabusbehandling indgår oftest som en del af behandlingen.

Den offentlige alkoholafvænning foregår som hovedregel som ambulant alkoholbehandling, men kommunerne har mulighed for at visitere til døgnbehandling, såfremt dette skønnes nødvendigt. Døgnbehandling benyttes dog i dag i langt mindre omfang end tidligere, og kun for de meget socialt belastede alkoholikere.

Den offentlige behandling for alkoholmisbrug benytter en meget stor del af deres ressourcer på de mere belastede alkoholikere, og belastningsgraden hos deltagerne er væsentlig større i den offentlige end i den private behandling.

Alkoholambulatorierne
Organisationen lænken driver alkoholambulatorierne, som forestår udredning og nogen behandling, og en stor del af alkoholambulatoriernes arbejde er at administrere antabus til alkoholikere.

Den private alkoholbehandling
Den private alkoholafvænning er hovedsagelig Minnesotabehandling – enten som døgnbehandling, men i de senere år er der kommet flere behandlingscentre, der tilbyder ambulant Minnesotabehandling.

Mange tror at Minnesotabehandling betyder døgnbehandling, men Minnesotamodellen er en behandlingsfilosofi, som kan benyttes både som dagbehandling og døgnbehandling.

Privat alkoholbehandling finansieres i stigende grad gennem sundhedsforsikringer, tegnet af arbejdsgiver, som et personalegode i forbindelse med ansættelse, finansieres også af enten arbejdsgivere eller privat.

Det viser sig, at egenfinansiering og arbejdsgiverengagement i den private alkoholbehandling, medfører et større commitment, som giver sig udslag i større gennemførselsprocent, mindre fravær, højere ambitionsniveau i alkoholbehandlingen, og dermed bedre behandlingsresultater.

De største døgnbehandlingscentre for alkoholmisbrug er Tjele Behandlingscenter som har centre i både Jylland og på Sjælland, samt Majorgården på Sjælland. Den største private ambulante alkoholbehandling er Dansk MisbrugsBehandling med behandlingscentre på Sjælland og i Jylland, i Århus, Ålborg og København.

Anonyme alkoholikere
Der eksisterer ca. 700 AA grupper i Danmark. Anonyme alkoholikere er selvhjælpsgrupper, uden professionelle alkoholterapeuter, hvor (ædru) alkoholikere mødes og deler erfaring, styrke og håb.

Anonyme alkoholikere er en non profit organisation, og der er ikke aflønnet personale.

AA’s behandlingsfilosofi er bygget over de såkaldte 12 trin, som er 12 arbejdspunkter til ”genvindelse af helbredet efter misbrug af alkohol”, som det står beskrevet i Anonyme Alkoholikeres store bog.

Den eneste betingelse for at deltage i AA møderne er et ønske om at holde op med at drikke – der betales intet kontingent, AA klarer sig selv gennem egen frivillige bidrag dvs. at ”hatten går rundt” efter hvert møde, hvor der samles penge ind til husleje, kaffe m.m.

Antabusbehandling
Der er meget delte meninger om effekten af antabusbehandling, men de fleste er enige om at antabus alene kun for de allerfærreste har en effekt på lang sigt.

Antabus forsager en allergisk reaktion ved indtagelse af alkohol, med forhøjet blodtryk, hjertebanken, rødmen i ansigtet, åndedrætsbesvær, hovedpine m.m. – en meget ubehagelig reaktion. Mange alkoholmisbrugere har uden held forsøgt at komme deres alkoholmisbrug til livs ved antabusbehandling.

Når antabusbehandling ikke er effektiv på sigt, er det fordi misbrugeren ikke ved gennem antabusbehandling opnår større selvindsigt, eller forståelse af sygdommens beskaffenhed, foretager ikke forandringer i vaner og livsstil – alt det der erfaringsmæssigt er nødvendigt for an varig ædruelighed.

Dog viser det sig, at antabus kan have en positiv effekt, når det benyttes i en kortere periode i forbindelse med en egentlig alkoholbehandling.

Minnesotabehandling
Som tidligere nævnt er langt den største del af den private alkoholbehandling baseret på Minnesotabehandlingen (eller minnesotakuren, som den tidligere blev kaldt).

Minnesota behandling er en ikke antabus baseret alkoholbehandling, med fuld afholdenhed som eneste behandlingsmål.

Minnesotabehandlingen er den mest benyttede behandlingsform verden over og har hjulpet millioner af alkoholmisbrugere til et liv uden alkohol.

Centralt i Minnesota behandlingen er forståelsen af alkoholisme som en sygdom – en ufrivillig lidelse. Sygdomsbegrebet var tidligere kontroversielt, men denne forståelse er ved at vinde indpas generelt o forståelsen af alkoholafhængighed.

En anden hjørnesten i Minnesotabehandlingen er traditionen for, at alle alkoholrådgivere selv er ædru alkoholikere, samtidig med at de er uddannede misbrugsterapeuter. Man kan diskutere om dette er en kvalifikation i sig selv at være ædru alkoholiker, men mange deltagere i alkoholbehandlingen giver udtryk for, at der lettere opstår en tillidsfuld terapeutisk alliance mellem misbruger og rådgiver, der selv har været i alkoholmisbrug.

Pårørende til alkoholikere
Pårørende græder mere end alkoholikeren selv, siger man. Børn og ægtefælle er ofte meget belastet af misbrugerens drikkeri, men oplever for det meste, at det er meget vanskeligt at få alkoholikeren selv til at indse alvoren i dennes alkoholforbrug.

Ofte er der endeløse diskussioner i familien, om hvor slemt drikkeriet påvirker familien – og den barske sandhed er, at de oftest først stopper, når ægtefællen forlanger alkoholbehandling som betingelse for fortsat partnerskab.

Det er vigtigt at forstå, at alkoholikere ikke går i behandling fordi de ikke kan lide at drikke alkohol (tværtimod går de i behandling fordi de elsker at drikke alkohol) – alkoholikere går i behandling, når konsekvenserne af drikkeriet bliver for store. Derfor er familiens konsekvente indgriben også den markant største motivation for alkoholbehandling.

Pårørende til alkoholmisbrugere står for mere end 50 % af henvendelserne til behandlingscentrene, og de fleste søger svar på spørgsmålet: ”Hvordan motiverer man en alkoholiker til behandling?”. Og svaret er – ved ikke at finde sig i drikkeriet.

Sådan foregår alkoholbehandling
Det første skridt er at man kontakter et behandlingscenter for alkoholafvænning.

Efter den første samtale aftales der en udredende samtale på behandlingscenteret, hvor det er hensigtsmæssigt at møde sammen med partner eller ægtefælle. Som ovenfor nævnt, opleves drikkeriet forskelligt for misbrugeren og for de pårørende, og det er gavnligt at få misbruget belyst fra begge sider.

Herefter afdækkes graden af alkoholmisbruget, og der lægges en behandlingsplan, som indeholder de problematikker ud over misbruget, som skal adresseres i behandlingen, eksempelvis depression, stress, familiære problematikker, psykiske eller fysiske problemer.

Selve behandlingen foregår i grupper med andre alkoholmisbrugere samt en alkoholterapeut. I grupperne diskuteres temaer som: omgang med andre der drikker, hvad siger jeg til andre, når jeg afslår alkohol, hvilke situationer skaber drikketrang, hvordan håndterer man drikketrang når den kommer, hvilke gamle rutiner må man erstatte af nye for at understøtte ædruelighed osv.

I enhver alkoholbehandling indgår der undervisning, om alkoholisme og ædruelighed, og der bliver gennemgået forskellige strategier til at stive den nyvundne ædruelighed af.

Det viser sig at samværet med andre alkoholikere (el. alkoholmisbrugere) har en positiv effekt på følelsen af skam – når man opdager man ikke er alene – og at sygdomsforløbet er identisk hos deltagerne.

I Minnesotabehandlingen bliver man i alkoholafvænningen introduceret til Anonyme alkoholikere og opfordret til at engagere sig i selvhjælpsgrupperne.

Abstinensbehandling
Abstinenser er et relativt sent fænomen i udviklingen af alkoholisme. Man kan sige, at når man har abstinenser, har man været alkoholiker længe.

Behandling af abstinenser kan i de fleste tilfælde forgå ambulant dvs. man får udskrevet abstinensmedicin (typisk Risolid eller Klorpoxid) i en lille uges tid, indtil abstinenserne er ovre.

Ved svære abstinenser kræver det døgnindlæggelse enten på psykiatrisk afdeling eller i på et døgnbehandlingscenter for alkoholafvænning.

Links:

Alkoholbehandling Aalborg

Reklamer

Om alkoholbehandling
Velkommen til min Blog om alkoholmisbrug, ludomani og anden afhængighed. Jeg er ædru alkoholiker siden 1997 og jeg har arbejdet med alle slags misbrugere og deres familier i de sidste 10 år, og det er mit håb, at denne Blog kan være en håndsretning til dem, der ønsker at gøre noget ved deres misbrug, hvad enten det er alkohol, ludomani, købemani eller andet.

5 Responses to Alkoholmisbrug – Overforbrug af alkohol – Alkoholisme.

 1. Pingback: Misbrugsproblemer l Har du problemer med misbrug? « Alkoholmisbrug

 2. Pingback: Sundhedsstyrelsen anbefaler at vi drikker mindre alkohol « Alkoholbehandling’s Weblog

 3. Erik Staffeldt says:

  Sundhedsstyrelsens anbefalede indtagsgrænser for alkohol er vist nedsat til 14/7 for m/K per uge.

  • alkoholbehandling says:

   Hej Erik – tak for din kommentar.

   Du har ret i at sundhedsstyrelsen just har nedsat de anbefalede genstandsgrænser til 14/7 genstande pr. uge for henholdsvis mænd og kvinder. Det er faktisk nævnt i artiklen i sidste afsnit under “Overforbrug” – det har du nok lige overset.

   Det er så forøvrigt spændende hvordan befolkningen reagerer på denne lavere anbefaling. Man ved at 860.000 danskere drikker mere end 14/21 – der er ikke lavet nogen undersøgelse endnu, der viser hvor mange der drikker mere end 14/7 – men et forsigtigt gæt er vel det dobbelte. Og når man laver anbefalinger som bliver brudt af mere end 1/3 af befokningen er der en fare for, at det bare bliver modtaget som atter et råd i rækken over ting vi bør gøre for bedre sundhed.

   Det må tiden vise.

 4. Barbara Nolsøe says:

  Hej – jeg skriver opgave vedrørende alkoholmisbrug, og kunne bare godt tænke mig at vide hvor du har dine facts fra? fx. hvad forskellen på alkoholmisbrug og alkoholisme er? Jeg vil nemlig gerne bruge det i min opgave.
  På forhånd tak,

  Mvh Barbara Nolsøe

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: